• 1

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Pocztowa 17/1, tel. 713920749, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie możliwy jest pod numerem tel. 713920749.

2. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie jest Pani Agnieszka Cieślik, 57-100 Strzelin, ul. Pocztowa 17/1, tel. 71-3920749, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

1. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa.

2. Zasady udostepniania danych osobowych.

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Dodano 29 maja 2018

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Strzelinie miejsce wykonywania zadań ul. Pocztowa 17/1, 57 – 100 Strzelin.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres pocztowy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Pocztowa 17/1, 57 – 100 Strzelin lub prosimy o kontakt telefoniczny 71 39 207 49. 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelinie?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia)
  • udzielania dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

  • Ustawa Prawo oświatowe
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Strzelinie w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

  • dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych
 • dane sensytywne- w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt  Inspektorem Ochrony Danych w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki i archiwizacji. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

 

RODO -dokumenty rekrutacyjne

Dodano 10 września 2018

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Pocztowa 17/1, 57 – 100 Strzelin informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Poradni, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Poradnia jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 • Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie z siedzibą przy ul. Pocztowej 17/1, 57-100 Strzelin,

 • Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie jest Pani Agnieszka Cieślik, 57-100 Strzelin, ul. Pocztowa 17/1, tel. 71-3920749, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/wyraziłeś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 • Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko logopedy, terapeuty integracji sensorycznej w programie rządowym „Za Życiem” w ramach umowy zlecenie. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów jest dobrowolne.

 • Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

 • Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być on zwrócone Tobie lub ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

 • Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania. Twoje prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Twoje prawa na wniosek zrealizuje administrator.

 • Gdzie możesz wnieść skargę wobec przetwarzania Twoich danych?

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 • Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tam, gdzie wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.

 • Czy Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą profilowane.

Zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą klauzulą.

........................................................

(podpis kandydata do pracy)