• 1

Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie

I. Podstawa prawna

§ 1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

(Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Zespoły orzekające są powoływane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu w celu orzekania :

1) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",

3) o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5) opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".

III. Zasady powoływania Zespołu Orzekającego

§ 3

Zespół Orzekający powołuje Dyrektor Poradni Zarządzeniem wewnętrznym.

§ 4

Skład Zespołu Orzekającego ustalany jest na podstawie analizy złożonych wniosków przez dyrektora i opinii specjalistów Poradni: psychologa i pedagoga, logopedy.

§ 5

W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) psycholog, pedagog, lekarz

W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

§ 6

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 7

Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

IV. Wymagana dokumentacja i tryb jej składania.

§ 8

Zespół wydaje orzeczenie oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".

Dokumentacja składana jest bezpośrednio przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka w sekretariacie poradni.

§ 9

W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

§ 10

Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

§ 11

Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

§ 12

Pracownicy Poradni zobowiązani są do informowania rodziców lub prawnych opiekunów o wymaganej dokumentacji oraz pomocy przy sporządzaniu wniosku.

§ 13

Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;

2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

3) określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii, uzasadnienie wniosku.

4) podpis wnioskodawcy;

5) informacja o terminie zespołu orzekającego – w przypadku złożenia wniosku osobiście przez wnioskodawcę. W innych przypadkach poradnia informuje wnioskodawcę listem poleconym.

6) datę złożenia wniosku, nr telefonu kontaktowego– do decyzji wnioskodawcy;

§ 14

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych , lekarskich oraz innych niezbędnych dla potrzeb zespołu orzekającego.

§ 15

Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

§ 16

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

1) okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

§ 17

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

§ 18

Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w § 16 ust. 2-5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

§ 19

Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w § 14 albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia dotyczących nauczania indywidualnego.

§ 20

Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu. O ile to jest możliwe do psychologa i pedagoga diagnozującego.

§ 21

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

V. Częstotliwość pracy Zespołów Orzekających.

§ 22

Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie odbywają się raz w miesiącu.

§ 23

W sytuacjach pilnych i uzasadnionych możliwe jest powołanie dodatkowych Zespołów Orzekających na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących trybu i sposobu powoływania zespołów.

VI. Tryb podejmowania decyzji oraz formy jej wydawania

§ 24

Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów.

§ 25

W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

§ 26

Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół w Księdze protokołów. Protokół zawiera liczbę porządkową, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, placówkę, miejsce zamieszkania, osoby badające, uzasadnienie, skład komisji, wynik głosowania. Protokół podpisują członkowie zespołów orzekających, lekarz oraz przewodniczący zespołu.

W Karcie indywidualnej dziecka znajdują się druki: Diagnoza oraz Protokół Nr...z posiedzenia zespołu orzekającego. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu. Druk Diagnoza zawiera opinie specjalistów badających dziecko, postanowienia końcowe, podpisy specjalistów, data i podpis dyrektora poradni.

§ 27

Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego wg określonego wzoru. Pracownik przygotowujący orzeczenie lub opinię jest odpowiedzialny za treść i stronę graficzną dokumentów. W przypadku braku obecności osób diagnozujących ich obowiązkiem jest przekazanie przypadku i przygotowanie pisemnych diagnoz dla osoby prezentującej przypadek na zespole i przygotowującej orzeczenie. Przyjmuje się zasadę, że członkiem zespołu orzekającego jest co najmniej jedna z osób diagnozujących.

§ 28

Na orzeczeniu umieszczamy datę posiedzenia zespołu orzekającego.

§ 29

Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

VII. Odwołania od decyzji Zespołu Orzekającego.

§ 30

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 31

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

§ 32

Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

§ 33

Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

VIII. Dokumentacja Zespołu Orzekającego.

§ 33

Dokumentację stanowi :

1. Rejestr - ewidencję wniosków kierowanych do Zespołu Orzekającego z powiadomieniem dla rodzica o terminie posiedzenia .

2. Zarządzenie dyrektora powołujące zespół orzekający dla każdego wniosku.

3. Protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego.

4. Diagnoza członków Zespołu Orzekającego.

5. Księga protokołów.

6. Orzeczenie, opinia.

7. Rejestr wydanych orzeczeń i opinii.

§ 34

IX. Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego.

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086 z 2008 r. ze zmianami) i rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072 z 2008 r.):

 indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

 indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie przewidziane jest dla dzieci/uczniów z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach oraz ciężko chorych. Do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania nie kwalifikują się dzieci/uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnościami ruchowymi, z upośledzeniami umysłowymi, z autyzmem, niedostosowani społecznie. Uczniowie niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mogą być nauczani indywidualnie tylko ze względu na chorobę.

Zajęcia w ramach indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,

w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania w odniesieniu do dziecka/ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły mogą być organizowane odpowiednio:

1) z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub z oddziałem w szkole albo

2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole, w zakresie określonym w orzeczeniu.

W celu integracji ze środowiskiem i zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły, objętych indywidualnym nauczaniem, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania wydaje zespół orzekający działający na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia wydane przez lekarza, określające czas – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole/szkoły oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych i pedagogicznych (wyniki badań logopedycznych wnioskodawca dołącza, jeżeli informacja jest niezbędna do wydania orzeczenia).

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania bezpośrednio z uczniem wynosi:

1. dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin,

2. dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin,

3. dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin,

4. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające

z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb indywidualnego nauczania powinno

być wydawane wyłącznie w przypadkach niezbędnych, kiedy to nie można zastosować innych form pomocy wobec chorych dzieci.

RODZICE – PORADNIA

Wnioskodawcy – rodzice lub prawni opiekunowie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole/szkoły lub placówki zgłaszają się do:

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie

ul. Pocztowa 17/1

tel. / fax 71 3920749

Po zapoznaniu się z procedurami ubiegania się o wydanie orzeczenia rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają wniosek. Wniosek w tej sprawie winien być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów. Wnioskodawcą może być też pełnoletni uczeń.

Dokumentacja załączona do wniosku:

─ zaświadczenie lekarskie obejmujące czas nie krótszy niż 30 dni, (nie organizuje się indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w okresie wakacji i przerw pracy przedszkola/szkoły), wyniki badań lekarskich z poradni specjalistycznej,

─ wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, można także przedłożyć opinię pedagoga lub psychologa szkolnego.

Zespół może zasięgnąć, informując o tym wnioskodawcę:

a) opinii nauczycieli uczących dziecko/ucznia lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, zawierającej opis problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka/ucznia oraz formy udzielonej pomocy i efekty / wg wzoru druku dostępnego na stronie internetowej poradni/

Rodzice do wniosku mogą załączyć opinię o stanie zdrowia dziecka wydaną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną na podstawie dokumentacji medycznej ucznia przechowywanej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

RODZICE – SZKOŁA

Rodzice, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla ich dziecka mogą złożyć wniosek o organizację takiego nauczania przez przedszkole/szkołę lub placówkę. Otrzymanie orzeczenia nie jest równoznaczne z organizacją indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Wnioskodawca ( rodzice, prawni opiekunowie) posiadający orzeczenie składa wniosek do dyrektora przedszkola/szkoły lub placówki.

Załącznikiem do wniosku jest:

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym, uzgadniając termin i warunki spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym, uzgadniając termin i warunki spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zespół Orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej wydaje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Kształcenie specjalne, wychowanie i opiekę organizuje się w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1. Niepełnosprawnej:

- niesłyszącej,

- słabo słyszącej,

- niewidomej,

- słabowidzącej,

- z niepełnosprawnością ruchową, uwzględniając dzieci z afazją

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- z autyzmem, uwzględniając zespół Aspergera

- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

2. Niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku

od 3 do 25 lat organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze oraz

we współpracy z rodzicami indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu działania poradni. W przypadku uczniów będących wychowankami burs

i domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii orzeczenia może wydać zespół działający w poradni właściwej ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce zamieszkania ucznia.

Orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego wydawane są na określony czas,

po którym tracą ważność.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres

do 5 lat.

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający określa zalecaną formę kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

Także w orzeczeniu zespół zaleca warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości

i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

1. 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;

2. 21 roku życia – w przypadku gimnazjum;

3. 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Etapy postępowania w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

RODZICE – PORADNIA

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie zgłaszają się do:

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie

ul. Pocztowa 17/1

tel. / fax. 71 3920749

2. Rodzice /prawni opiekunowie składają wniosek do zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelinie. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów.

3. Wnioskodawcy dołączają do wniosku wydane przez specjalistów opinie i zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, badania przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

4. Zespół może zasięgnąć, informując o tym wnioskodawcę, opinii nauczycieli uczących dziecko/ucznia lub wychowawców grupy/placówki, w której dziecko/uczeń przebywa, zawierającej opis problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka/ucznia oraz formy udzielonej pomocy i jej efekty /stosowny arkusz umieszczony na stronie internetowej poradni/

RODZICE – PRZEDSZKOLE / SZKOŁA

Kształcenie specjalne może być prowadzone w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego,

o którym mowa w art. 71 b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Z uczniami niepełnosprawnymi zajęcia rewalidacyjne prowadzone są na podstawie:

- rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Regulamin działalności Zespołu Orzekającego wchodzi w życie z dniem podjęcia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.06.2013r.

Strzelin, dnia 14.06.2013r.