• 1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie ogłasza nabór na zajęcia Treningu Zastępowania Agresji dla uczniów klas VI – VIII.

                Zajęcia będą odbywać się co tydzień w środy w godzinach 1500 1600.

 

Zapisy pod numerem telefonu: 71 392 07 49.

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. 09.2023r.
 2. 09.2023r.
 3. 10.2023r.
 4. 11.2023r.
 5. 12.2023r.
 6. 01.2024r.
 7. 02.2024r.
 8. 03.2024r.
 9. 04.2024r.
 10. 05.2024r.
 11. 06.2024r.
 12. 06.2024r.
 13. 07.2024r.
 14. 08.2024r.

Terminy posiedzeń zespołów orzekających mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby klientów poradni (szczególnie podyktowane problemami zdrowotnymi).

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego zostały pozytywnie zaopiniowanie przez członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniu dnia 1 września 2023r.

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DIAGNOZY ODBYWAJĄCE SIĘ W PORADNI:

 • • Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych, zaburzeń integracji sensorycznych

TERAPIE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PORADNI

 • • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna,
 • • Trening umiejętności społecznych
 • • Terapia ręki
 • • Arteterapia
 • • Terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • • Terapia SI
 • • Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów –terapia rodzin
 • • Trening umiejętności wychowawczych dla Rodziców
 • • Terapia pedagogiczna - Tyflopedagogiczna

PORADNIA OFERUJE W RAMACH KONSULTACJI:

 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • • Konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
 • • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem
 • • Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz edukacji włączającej
 • • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo
 • • „Dzień otwarty”- zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

DODATKOWO:

 • • Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających
 • • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny –udział w zespołach wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach
 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

BADANIA PRZESIEWOWE – na terenie przedszkoli, szkół:

 • • Przesiewowe badania mowy
 • • Przesiewowe badania psychologiczno- pedagogiczne w klasach 0
 • • Badania słuchu Platforma Badań Zmysłów – na terenie poradni

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY:

 1. W zakresie orientacji zawodowej:
 • • Poznaj siebie –rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu (kl. VIII)
 • • Ósmoklasisto –już dziś zaplanuj swoja przyszłość
 1. W zakresie profilaktyki uzależnień :
 • • „ Bezpieczeństwo” (kl. I-III)
 • • „ Sieciaki” (kl. I- III)
 • • „ Stop uzależnieniom” (kl. IV-VIII)
 • • „ Stop cyberprzemocy” (kl. IV-VIII)
 • • „ Program antynikotynowy „ (IV-VIII)
 • • „ Energy – drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV-VIII)
 • • „ Cyberprzestępczość: zagrożenia – konsekwencje – profilaktyka (kl. V-VIII)
 1. W zakresie psychoedukacji:
 • • Program wzmacniania poczucia wartości” – warsztaty kl. I-IV
 • • Trening zastępowania agresji (IV-VI)- cykl zajęć
 • • Trening umiejętności społecznych (I-IV)- cykl zajęć
 • • Jak uczyć się łatwo i przyjemnie (szkoła podstawowa)
 • • Sobą być –dobrze żyć
 • • Zaburzeń zachowania
 • • Zachowań ryzykownych
 • • Zaburzeń odżywiania
 • • Zaburzeń adaptacyjnych
 • • Stres pod kontrolą
 • • Techniki uczenia
 • • Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • • Chcę mówić wyraźnie – ćw. usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe
 1. Propozycje tematów na spotkania z rodzicami;
 • • Profilaktyka logopedyczna – zaburzenia mowy i ich przyczyny
 • • Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne
 • • Dojrzałość szkolna
 • • Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 • • Jak pomagać dziecku w nauce
 • • Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III-IV
 • • Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
 • • Kary i nagrody
 • • Wychowanie od A-do Z
 • • Współczesne zagrożenia młodzieży
 • • Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić
 • • Praca z dzieckiem nadpobudliwym
 • • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 • • Wspieranie samodzielności dziecka
 • • Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich
 • • Zachowania niepożądane młodzieży
 • • Rola rodzica w wyborze szkoły (rodzice uczniów kl. VIII)
 • • Wpływ zabawy na rozwój dzieci
 • • Dzieci w socjal-mediach
 • • Psychoedukacja dla mam dzieci w spektrum autyzmu.
 1. Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi
 • • Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • • Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym
 • • Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera
 • • Komunikacja w szkole : uczeń-nauczyciel-rodzic
 • • Depresja dzieci i młodzieży
 • • Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelinie

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/22

Poniedziałek 7:30 - 18

Wtorek 7:30 - 18

Środa 7:30 - 18

Czwartek 7:30 - 18

Piątek 7:30- 18

Sekretariat 7:30 - 15