• 1

S T A T U T

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W  STRZELINIE

§1.

 1. 1.Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Strzelinie,  zwana  dalej  poradnią,  zlokalizowana  jest  w  Strzelinie,  ul.  Pocztowa  17/1.
 2. 2.swym  zasięgiem  działania  obejmuje   miasto  i  gminę  Strzelin,  gminy:  Borów,  Kondratowice,  Przeworno  i  Wiązów.
 3. 3.prowadzącym  poradnię  jest  Powiat  Strzeliński.
 4. 4.Nadzópedagogiczny  sprawuje  Dolnośląski  Kurator  Oświaty.

§2.

Poradnia  udziela  dzieciom  i  młodzieży  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu,  a  także  udziela  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  związanej  z  wychowaniem  i  kształceniem  dzieci  i  młodzieży.

§3.

Do  zadań  poradni,  realizowanych  przez  pracowników  pedagogicznych,  należy  w  szczególności:

 1. diagnozowanie  poziomu  rozwoju,  potrzeb  i  możliwości  oraz  zaburzeń  rozwojowych  i  zachowań  dysfunkcyjnych  dzieci  i  młodzieży,  w  tym:

a/  predyspozycji  i  uzdolnień

b/   przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych

c/   specyficznych  trudności  w  uczeniu  się

2.            wspomaganie  dzieci  i  młodzieży  odpowiednio  do  ich  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych,  w  tym  zwłaszcza  dzieci  i  młodzieży:

a/    szczególnie  uzdolnionych

b/    niepełnosprawnych,   niedostosowanych,   w   tym   zagrożonych   niedostosowaniem  społecznym

c/   ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się

d/   z  zaburzeniami  komunikacji  językowej

e/    z  chorobami  przewlekłymi

3.            prowadzenie  terapii  dzieci  i  młodzieży,  w  zależności  od  rozpoznawanych  potrzeb,  w  tym  dzieci  i  młodzieży  z  zaburzeniami  rozwojowymi,  z  zachowaniami  dysfunkcyjnymi,  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  lub  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym  oraz  ich  rodzin

4.            pomoc  dzieciom  i  młodzieży  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz  planowaniu  kształcenia  i  kariery  zawodowej  oraz  wspieranie  nauczycieli  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  planowaniu  i  realizacji  zadań  z  zakresu  doradztwa  edukacyjno-zawodowego

5.            wspomaganie  dzieci  i  młodzieży  z  trudnościami  adaptacyjnymi  związanymi  z  różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą  środowiska  edukacyjnego,  w  tym  związanymi  z  wcześniejszym  kształceniem  za  granicą

6.            pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji  i  uzdolnień  dzieci  i  młodzieży

7.            podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom  i  młodzieży  z  grup  ryzyka  oraz  ich  rodzicom

8.            współpraca  ze  szkołami  i  placówkami  w  rozpoznawaniu  u  uczniów  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się,  w  tym  ryzyka  wystąpienia  specyficznych  trudności  w  uczeniu  się  u  uczniów  klas  I-III  szkoły  podstawowej

9.            współpraca  z  przedszkolami,  szkołami  i  placówkami  przy  opracowywaniu  i  realizowaniu  indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych,  o  których   mowa  w  przepisach  w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w  przedszkolach,  szkołach  i  oddziałach  ogólnodostępnych  lub  integracyjnych  oraz  w  przepisach  w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w  specjalnych  przedszkolach,  szkołach  i  oddziałach  oraz  ośrodkach,  oraz  planów  działań  wspierających,  o  których  mowa  w  przepisach  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach

10.          współpraca  w  udzielaniu  i  organizowaniu  przez  przedszkola,  szkoły  i  placówki  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

11.          wspomaganie  wychowawczej  i  edukacyjnej  funkcji  rodziny

12.          wspomaganie  wychowawczej  i  edukacyjnej  funkcji  przedszkola,  szkoły  lub  placówki,  w  tym  udzielanie  nauczycielom  pomocy  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktyczno-wychowawczych

13.          prowadzenie  edukacji  dotyczącej  ochrony  zdrowia  psychicznego  wśród  dzieci  i  młodzieży,  rodziców  i  nauczycieli

14.          udzielanie,  we  współpracy  z  placówkami  doskonalenia  nauczycieli,  wsparcia  merytorycznego  nauczycielom,  wychowawcom  grup  wychowawczych  i  specjalistom  udzielającym  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach.

§4.

              Poradnia  realizuje  zadania  w  szczególności  przez:

 1. diagnozowanie
 2. 2.opiniowanie
 3. 3.działalność  terapeutyczną
 4. 4.grup  wsparcia
 5. 5.mediacji
 6. 6.interwencję  kryzysową
 7. 7.działalność  profilaktyczną
 8. 8.poradnictwo
 9. 9.konsultacje
 10. 10.działalność  informacyjno-szkoleniową

§5.

Korzystanie  z  pomocy  udzielanej  przez  poradnię  jest  dobrowolne  i  bezpłatne.

§6.

 1. Poradnia  udziela  pomocy  uczniom,  ich  rodzicom  i  nauczycielom  przedszkoli,  szkół  i  placówek  mających  siedzibę  na  terenie  działania  poradni.
 2. W  przypadku  dzieci  nieuczęszczających  do  przedszkola  lub  szkoły  oraz  ich  rodziców,  pomocy  udziela  poradnia  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka.

§7.

 1. Dzieci  i  młodzież  oraz  ich  rodzice  mogą  uzyskać  opinię  poradni  w  sprawach  związanych  z  kształceniem  i  wychowaniem  dzieci  i  młodzieży.
 2. 2.wydaje  opinię  na  pisemny  wniosek  rodziców,  opiekunów  prawnych  albo  pełnoletniej  osoby,  której  dotyczy  opinia.
 3. 3.Opinię  podpisują  specjaliści,  któją  sporządzili  oraz  dyrektor  poradni.

§8.

Dzieci  i  młodzież  oraz  ich  rodzice  mogą  uzyskać  w  poradni  informację  o  wynikach           diagnozy  przeprowadzonej  w  poradni.  Informacje  wydaje  się  na  pisemny  wniosek  rodziców,  opiekunów  prawnych  albo  pełnoletniej  osoby,  której  dotyczy  informacja. 

§9.

 1. W  poradni  są  organizowane  i  działają  zespoły  orzekające,  które  wydają  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych,  o  potrzebie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  lub  indywidualnego  nauczania  dzieci  i  młodzieży  oraz  opinie  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka.
 2. 2.Zespołorzekające  wydają  orzeczenia  dla  uczniów  szkół  mających  siedzibę  na  terenie  działania  poradni
 3. 3.przypadku  uczniów  będących  wychowankami  burs,  domów  wczasów  dziecięcych,  specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych  oraz  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii,  orzeczenia  mogą  wydawać  również  zespoły  orzekające  działające  w  poradniach  właściwych  ze  względu  na  siedzibę  placówki,  w  której  uczeń  przebywa  lub  miejsce  zamieszkania  ucznia.
 4. 4.o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dla  dzieci  przed  rozpoczęciem  obowiązku  szkolnego,  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  oraz  orzeczenia  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  wydają  zespoły  działające  w  poradniach  właściwych  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka.
 5. 5.wydają  zespoły  orzekające  działające  w  poradniach  właściwych  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka.
 6. 6.oraz  opinie  dla  dzieci  niewidomych  i  słabo  widzących,  niesłyszących  i  słabo słyszących  wydają  zespoły  orzekające  działające  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  nr  9  we  Wrocławiu  ul  Krakowska  102,  natomiast  dla  dzieci  z  autyzmem  zespoły  orzekające  działające  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  nr  5  we  Wrocławiu  ul.  Czajkowskiego  28.
 7. 7.Szczegółzasady  działania  zespołów  orzekających  regulują  odrębne  przepisy.

§10.

 1. Poradnia  realizuje  zadania  przy  pomocy  zatrudnionych  w  poradni  specjalistów:  psychologów,  pedagogów,  logopedów,  lekarza.
 2. Specjaliści  realizują  zadania  poradni  również  poza   poradnią,  w  szczególności  w  przedszkolu,  szkole  i  placówce  oraz  środowisku  rodzinnym  dzieci  i  młodzieży.
 3. 3.specjalistów  realizowane  poza  poradnią  obejmują  w  szczególności:

1/    Wsparcie  merytoryczne  dla  nauczycieli,  wychowawców  i  specjalistów                    udzielających  pomocy   psychologiczno-pedagogicznej  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach

2/    Udział  w  zespołach  powoływanych  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  dla  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi

3/    Warsztaty  i  szkolenia  dla  rodziców,  nauczycieli  i  wychowawców

4/    Zajęcia  warsztatowe  dla  dzieci  i  młodzieży

5/  Porady  i  konsultacje  dla  uczniów,  rodziców,  nauczycieli  i  wychowawców

6/  Pracę  w  punktach  konsultacyjnych

7/  Badania  przesiewowe

8/  Badania  diagnostyczne

9/  Badania  ankietowe  uczniów

10/  Udział  w  zespołach  ds..  okresowej  oceny  sytuacji  dziecka  w  placówkach.

§11.

 1. Poradnia  realizuje  zadania  współdziałając  z  innymi  poradniami,  przedszkolami,  szkołami  i  placówkami  oraz  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  świadczącymi  poradnictwo  i  pomoc  dzieciom  i  młodzieży  oraz  rodzicom  i  nauczycielom.
 2. 2.Współdziałpolega  między  innymi  na:

1/   Konsultacjach

2/  Wymianie  doświadczeń  i  informacji

3/  Współorganizowania  szkoleń,  warsztatów  itp.

4/  Podejmowaniu  działań  w  celu  zapewnienia  kompleksowej  pomocy  dziecku  i  rodzinie

5/  Podejmowaniu  działań,  w  tym  profilaktycznych,  na  rzecz  dzieci  i  ich                     środowiska  lokalnego

 1. Szczegółowe  zasady  współdziałania  w  konkretnej  sprawie  ustala  dyrektor  poradni  we  współpracy  z  radą  pedagogiczną.

§12

 Organami  poradni  są:

1/  dyrektor  poradni

2/  rada  pedagogiczna.

§13

 1. Dyrektor  poradni  w  szczególności:

1/   kieruje  działalnością  poradni  i  reprezentuje  ją  na  zewnątrz

2/  sprawuje  nadzór  pedagogiczny

3/  realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  jej  kompetencji  stanowiących

4/  dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  poradni  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  organizuje  administracyjną,  finansową  i  gospodarczą  obsługę  poradni

5/  wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  klientom  i  pracownikom  poradni

6/  powołuje  zespoły  orzekające

7/  współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w  organizacji  praktyk  pedagogicznych

8/  wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczególnych

 1. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  poradni  pracowników.  Dyrektor  w  szczególności  decyduje  w  sprawach:

1/  zatrudniania  i  zwalniania  pracowników  poradni

2/  przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  pracownikom  poradni

3/  występowania z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  pracowników  poradni.

 1. Dyrektor  poradni  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  radą  pedagogiczną.
 2. 4.przypadku  nieobecności  dyrektora  poradni  zastępuje  go  inny  pracownik  pedagogiczny  poradni,  wyznaczony  przez  organ  prowadzący.

§14

 1. W  poradni  działa  rada  pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym  organem  poradni  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań.
 2. 2.skład  rady  pedagogicznej  wchodzą:   dyrektor  poradni  i  wszyscy  pracownicy  pedagogiczni  zatrudnieni  w  poradni.
 3. 3.Przewodnicząrady  pedagogicznej  jest  dyrektor  poradni.
 4. 4.rady  pedagogicznej  są  organizowane  na  początku  roku  szkolnego,  w  połowie  roku  szkolnego,  po  zakończeniu  roku  szkolnego  oraz  w  miarę  bieżących  potrzeb.  Zebrania  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  z  inicjatywy  dyrektora  poradni,  organu  prowadzącego  poradnię  albo  co najmniej  1/3  członków  rady  pedagogicznej.
 5. 5.Przewodnicząprowadzi  i  przygotowuje  zebrania  rady  pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku  zebrania  zgodnie  z  regulaminem  rady.
 6. 6.poradni  przedstawia  radzie  pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym,  ogólne  wnioski  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje  o  działalności  poradni.  Może  również  przedstawić  skrócone  sprawozdanie  z  planu  finansowego   poradni.

§15

 1. Do  kompetencji  stanowiących  rady  pedagogicznej  należy:

1/  zatwierdzenie  planów  pracy  poradni

2/  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  w        poradni

3/  ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  pracowników  pedagogicznych   poradni.

 1. Rada  pedagogiczna  opiniuje  w  szczególności:

1/   organizację  pracy  poradni,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć

2/  projekt  planu  finansowego  poradni

3/  wnioski  dyrektora  o  przyznawanie  pracownikom  pedagogicznym  odznaczeń,               nagród  i  innych  wyróżnień

4/  propozycje  dyrektora  poradni  w  sprawach  przydziału  pracownikom                        pedagogicznym  stałych  prac  i  zajęć

 1. Dyrektor  poradni  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  poradnię  oraz  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego  poradnię.  Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  jest  ostateczne.

§16

 1. Rada  pedagogiczna  przygotowuje  projekt  statutu  poradni  albo  jego  zmiany  i  przedstawia  do  uchwalenia.
 2. 2.pedagogiczna  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  odwołanie  pracownika  pedagogicznego  ze  stanowiska  dyrektora  poradni.
 3. 3.przypadku  określonym  w  ust.2.,  organ  uprawniony  do  odwołania  jest  obowiązany  przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  radę  pedagogiczną  w  ciągu  14  dni  od  otrzymania  wniosku.

§17

 1. Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co najmniej  połowy  jej  członków.
 2. 2.pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.  Zebrania  rady  pedagogicznej  są  protokołowane.
 3. 3.biorące  udział  w  zebraniu  rady  pedagogicznej  są  zobowiązane  do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na  zebraniu  rady,  które  mogą  naruszać  dobra  osobiste  pracowników  i  klientów  poradni.

§18

 1. Szczegółową  organizację  działania  poradni  w  danym  roku szkolnym  określa  arkusz  organizacji  poradni,  opracowany  przez  dyrektora  poradni,  z  uwzględnieniem  rocznego  planu  pracy  oraz  planu  finansowego  poradni ? w  terminie  do  30  kwietnia  danego  roku.  Arkusz  organizacji  poradni  zatwierdza  organ  prowadzący  poradnię  w  terminie  do  dnia  25  maja  danego  roku.
 2. W  arkuszu  organizacji  poradni  zamieszcza  się  w  szczególności:  liczbę  pracowników  poradni,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska  kierownicze  oraz  ogólną  liczbę  godzin  zajęć  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący.

§19

 1. Poradnia  zatrudnia  lekarza,  pracowników  administracji  i  obsługi.
 2. 2.Szczegółzakres  zadań  określa  dyrektor  poradni.

§20

 1. Prawa  i  obowiązki  pracowników  pedagogicznych  określają  przepisy  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  Karta  Nauczyciela  z  późniejszymi  zmianami.
 2. 2.i  obowiązki  pracowników  administracji  i  obsługi  określa  Kodeks  Pracy  i  przepisy  wykonawcze.

§21

                       Poradnia  prowadzi:

1/ wykaz  alfabetyczny  dzieci  i  młodzieży  korzystających  z  pomocy  poradni

2/  rejestr  wydanych  opinii

3/  rejestr  wydanych  orzeczeń

4/  rejestr  wydanych  informacji  o  wynikach  diagnozy

5/  karty  indywidualne  badanych  dzieci  i  młodzieży

6/  dzienniki  zajęć  specjalistycznych  pracowników  pedagogicznych  poradni

7/  protokoły  posiedzeń  zespołów  orzekających

8/  inną  dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami

§22

 1. Poradnia  działa  w  ciągu  całego  roku  jako  placówka,  w  której  nie  są  przewidziane  ferie  szkolne.
 2. Dzienny  czas  pracy  poradni  ustala  dyrektor  poradni  za  zgodą  organu  prowadzącego.

§23

 1. Poradnia  jest  jednostką  budżetową  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  odrębnymi  przepisami.
 2. 2.używa  pieczęci  i  stempli  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
 3. 3.i  przechowywanie  dokumentacji   poradni  regulują  odrębne  przepisy.

§24

      Traci  moc  statut  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Strzelinie  z  dnia  20.02.2003r.

Statut  poradni  przyjęto  Uchwałą  Nr 5/10/11  Rady  Pedagogicznej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Strzelinie  w  dniu  10.02.2011r.  z  mocą  obowiązującą  od  01.02.2011r.