• 1

Słuch jest zdolnością odbioru dźwięków.  Odbiór słyszanych dźwięków możliwy jest dzięki analizatorowi słuchowemu , który składa się z ; receptora odbierającego bodźce słuchowe / ucho/ , przekazującego je na pobudzenia nerwowe ; drogi słuchowej doprowadzającej pobudzenia nerwowe do mózgu ; korowej części analizatora / miejsce dokonania analizy i syntezy bodźców słuchowych/ oraz nerwów odśrodkowych przekazujących impulsy do mózgu.


      Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju spostrzeżeń słuchowych jest anatomicznie nie uszkodzony i funkcjonalnie sprawny analizator słuchowy – odpowiedzialny za słuch fizyczny . Prawidłowa identyfikacja dochodzących do mózgu bodźców słuchowych jest warunkiem rozwoju mowy .

     Percepcja słuchowa , czyli spostrzeganie słuchowe , jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych, zaangażowanych w czynność czytania i pisania.

 Angażuje ona trzy rodzaje słuchu;

 • słuch fizyczny; odpowiedzialny za prawidłowe odbieranie wrażeń słuchowych
 • słuch muzyczny; odpowiedzialny za różnicowanie wysokości i jakości dźwięków oraz odstępów między nimi
 • słuch fonematyczny ; odpowiedzialny za identyfikowanie i  różnicowanie dźwięków mowy ludzkiej ( fonemów)

Wg M. Bogdanowicz w słuchu fonematycznym wyodrębnia się następujące czynności;

 • Spostrzeganie i odróżnianie od siebie wypowiadanych głosek , a także zjawisk prozodycznych ( akcent, intonacja, tempo mowy)
 • Różnicowanie elementarnych jednostek języka
 • Analizę i syntezę głoskową i sylabową wyrazów, zdań

Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej ma  bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka. Nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej stanowią  jedną  z wielu  przyczyn niepowodzeń  dzieci  w początkowej nauce czytania i pisania.

Do  symptomów trudności w zakresie percepcji słuchowej można zaliczyć;

 • trudności w wysłuchiwaniu i zapamiętaniu poleceń
 • szybką męczliwość przy słuchaniu np. opowiadań, bajek
 • trudności w zapamiętaniu wierszy, piosenek, wyliczanek
 • ubogie słownictwo
 • nieumiejętność wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach, wyrazów w zdaniach
 • agramatyzmy, deformacje słów
 • kłopoty z syntezą dźwięków

Systematyczne  prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową w domu ,  ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu uczenia umiejętności czytania i pisania.

W pracy z dzieckiem można wykorzystywać proponowane ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcje słuchową:

 • wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, dochodzących z otoczenia  
 • rozpoznawanie dźwięków wytwarzanych celowo
 • grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki,
 • rozpoznawanie osób po głosie  ;zabawy typu; „Zgadnij kto teraz mówił”
 • wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych, słyszanych dźwięków,
 • wysłuchiwanie i  wyklaskiwanie usłyszanego rytmu,
 • wyodrębnianie zdań w mowie , określanie ilości zdań w opowiadaniu,
 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, dobieranie par rymujących się wyrazów,
 • wyodrębnianie sylab w wyrazach
 • analiza i synteza sylabowa wyrazów,
 • określanie ilości sylab w wyrazach,
 • kończenie wyrazów rozpoczynających się dana sylabą,
 • wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się i kończących daną sylabą, głoską
 • dzielenie słów na sylaby z odkładaniem patyczków ( jeden patyczek odpowiada jednej sylabie);
 • zgadywanie słów podzielonych na sylaby  np. kacz- ka;  faj –ka;  skar-bon-ka;  cu-kier-nia  itp.;
 • wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazu; dziecko otrzymuje obrazki, które ma dobrać w ten sposób, aby głoska kończąca nazwę pierwszego obrazka, była jednocześnie głoską rozpoczynająca nazwę innego - następnego, np. ullisskleppomidorrak itp.;
 • „słowny łańcuszek” – podawanie przez opiekunów słów na zmianę tak by ostatnia głoska słowa była pierwsza głoską następnego;
 • liczenie głosek w słowach;
 • słuchanie i rozwiązywanie zagadek;
 • powtarzanie za dorosłym ciągów słownych (np. but, bluzka, spodnie, skarpetka);
 • zabawa: jakie słowo było powiedziane dwa razy; dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno);
 • słuchanie bajek, opowiadań, bajek muzycznych (często powtarzanych) oraz samodzielne opowiadanie i dopowiadanie zakończeń;
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • wyodrębnianie głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • wyszukiwanie przedmiotów, obrazków rozpoczynających się lub kończących daną głoską,

W pracy terapeutycznej z dzieckiem pomocne będą następujące gry dydaktyczne;

„Głoski do zabawy”

„Sylaby do zabawy”

„Memo dźwiękowe”

„Skojarzenia”

„Sylaby w dominie”

„Literki do zabawy”

„Rymowanki”

„Zagadki słuchowe”

„Opowiem Ci mamo „

Bibliografia;
A. Franczyk, K. Krajewska  „ Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym  z deficytami i zaburzeniami w rozwoju”
E. M. Skorek  „ Terapia pedagogiczna” cz. I i II
Graban J, Sprawka R: „Trening słuchu” Gdańsk 2007
Maurer A: „Dźwięki mowy” Kraków 2003
A.Bragdon „ Ćwicz swój umysł”

Na podstawie w/w literatury artykuł opracowała  mgr  Karolina Goszczyńska