Pracownicy PDF Drukuj Email

Elżbieta Kasprzyszak  dyrektor, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo - Wychowawczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe: Poradnictwo Zawodowe, Zarządzanie w Oświacie. Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika,  kurs z terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią głównie  uczniów z dysleksją, ZKK dla klas I- III.

mgr Karolina Goszczyńska - pedagog, terapeuta, nauczyciel mianowany

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ;oligofrenopedagogiki , terapii pedagogicznej, surdopedagogiki , tyflopedagogiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną / indywidualną i grupową/ dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce o różnorodnym charakterze, zajęcia terapeutyczne z zakresu metody EEG-Biofeedback, oraz zajęcia warsztatowe / psychoedukacyjne/ w szkołach i przedszkolach.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz badania słuchu.

mgr Halina Koperska - psycholog

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią w zakresie zaburzeń emocjonalnych, poradnictwem zawodowym.

mgr Kamila Korczowska-Woźniak - psycholog , nauczyciel mianowany,  trener warsztatu umiejętności psychospołecznych oraz treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacje I i II stopnia ).

Ukończone: Uniwersytet Wrocławski(1999r)- psychologia, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie.

W poradni zajmuje się głównie : diagnozą , psychoterapią dzieci i młodzieży, pracą indywidualną z rodzicami, prowadzaniem grupy dla rodziców oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla klas Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

mgr Kamila Malawska - psycholog, certyfikowany mediator, Praktyk NLP The Socjenty of NLP w zakresie psychoterapii.

Ukończyła Podyplomowe Studia Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest uczestniczką kursów doskonalących CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) w Warszawie pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza.

Od lat specjalizuje się w zakresie diagnozy i psychoterapii osób, które w dzieciństwie doznały przemocy. W tym zakresie ukończyła szereg szkoleń, m.in.: Diagnoza i wsparcie psychologiczne wobec dziecka wykorzystanego oraz wobec jego rodziny. Terapia psychologiczna z dzieckiem wykorzystanym seksualnie ? po doznanym urazie ? i z jego rodziną.

Obecnie w trakcie starania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA).

Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Wrocławiu: Zrozumienie Interpersonalnej Traumy - mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i środowisku. Teoria i praktyka, gdzie wygłosiła wykład nt. cyberprzemocy oraz prowadziła warsztaty: Trening rodzicielski z elementami profilaktyki przemocy.

Redagowała książkę konferencyjną ? streszczenia.

W 2011 roku ukaże się jej artykuł ? Trening umiejętności rodzicielskich z profilaktyką przemocy seksualnej w książce: Zrozumienie Interpersonalnej Traumy ? praktyka (książka w druku).

Współautorka programu profilaktycznego przemocy seksualnej (Naucz się mówić Nie w sytuacjach zagrożenia ? program kierowany do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców).

Od 2010 roku prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach.

Dbając o profesjonalizm i względy etyczno - moralne swojej pracy pozostaje pod superwizją.

mgr Anna Matyja  pedagog  nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia Podyplomowe: Pedagogika Specjalna ze specjalnością Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Leczniczej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo ? Wychowawcza, Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W poradni zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii dla uczniów w szkołach, szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, warsztaty dla rodziców. Lider WDN.

mgr Jadwiga Sahaj - pedagog

Ukończyła Pedagogikę na UMCS. W poradni zajmuje się diagnozą problemów w uczeniu się, trudności w czytaniu i pisaniu. Prowadzi orientację i poradnictwo zawodowe

mgr Aleksandra Turczyn  Zawistowska  nauczyciel mianowany.

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe: Logopedia i Terapia pedagogiczna, Neurologopedia, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, kurs z zakresu terapii EEG ? Biofeedback, Certyfikat Program badań przesiewowych ?Widzę i słyszę".

W poradni zajmuje się terapią EEG - Biofeedback oraz diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, m.in.:

  • ORM (Opóźniony Rozwój Mowy)
  • zaburzenia artykulacji
  • jąkanie

Działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane są na terapie przedszkoli i szkół i obejmują:

  • badania przesiewowe mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy,
  • grupowe warsztaty logopedyczne dla dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowości w rozwoju mowy
  • konsultacje, rady szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli dotyczące prawidłowości i zakłóceń w rozwoju mowy.

mgr Sabina Zalewska-Kruk - psycholog

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku szkolnym, z trudnościami w nauce, problemami z zachowaniem, a także z trudnościami emocjonalnymi. Prowadzi również terapię EEG Biofeedback oraz wg potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.

Ukończone studia na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2007 roku związana z Polskim Instytutem Ericksonowskim.

mgr Agnieszka Grębowicz - psycholog

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Opolskim. Studium interwencji kryzysowej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. W ramach etatu pełni również dyżury w szkołach ponadgimnazjalnych, udzielając wsparcia psychologicznego młodzieży, nauczycielom, rodzicom, konsultacje, porady bez badań , zajęcia warsztatowe dla uczniów, psychoedukacja rodziców i nauczycieli.

 

mgr Katarzyna Ratajczyk – psycholog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. Uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią m.in. dzieci z trudnościami w uczeniu się, trudnościami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Prowadzi według potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.