• 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie w ramach realizacji programu "ZA ŻYCIEM" organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

 • Dla dzieci z powiatu strzelińskiego w wieku od 0 - 6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 - 3 lat).
 • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy pobrać i wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w Programie "Za Życiem" (pobierz)
 • Wniosek o objęcie zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (pobierz)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie (pobierz)

Ponadto należy: dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:

 • Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Orzeczenia o kształceniu specjalnym.
 • Orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą "Za Życiem")

ZAPEWNIAMY:

 • konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, neurologopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, pedagoga specjalnego, fizjotereapeuty, psychologa,
 • sesje EEG,
 • Zajęcia z integracji sensorycznej.

Z programu „Za życiem” można otrzymać max 10h zajęć/zabiegów miesięcznie – czas trwania terapii w miesiącach ustala lekarz.