• 1

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Przedstawiamy Państwu ofertę pracy naszej poradni:

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.
 • Diagnozowanie w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych.
 • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychoterapia, socjoterapia, trening zastępowania agresji- ART, trening umiejętności społecznych- TUS.
 • Terapia ręki.
 • Od II semestru arteterapia.
 • Zajęcia grupowe w czasie ferii zimowych od 28.01.2019 r. Zapisy chętnych przyjmujemy do 18.01.2019 r.
 • Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy.
 • Diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka - diagnoza.
 • Warsztaty i konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.
 • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem.
 • Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów – terapia rodzin..
 • Warsztaty w przedszkolach i szkołach: profilaktyka zdrowia psychicznego w zakresie:
  • zaburzeń zachowania
  • zachowań ryzykownych
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń adaptacyjnych
 • Zajęcia psychoedukacyjne.
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Pedagogizacja rodziców (zebrania z rodzicami).
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny – udział w zespołach wychowawczych w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach.
 • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo.
 • Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania

Badania przesiewowe

 1. Badanie słuchu- Platforma Badań Zmysłów (przedszkole, szkoła podstawowa).
 2. Przesiewowe badania mowy (przedszkole, szkoła podstawowa).
 3. Przesiewowe badania psychologiczne i pedagogiczne w klasach tzw. zerowych.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów:

a. W zakresie orientacji zawodowej:

 1. „Poznaj siebie – rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu” (zajęcia dla kl. III gimnazjum )
 2. „Gimnazjalisto – już dziś zaplanuj swoją przyszłość” (zajęcia dla kl. III gimnazjum)

b. W zakresie profilaktyki uzależnień:

 1. „Cukierek” (kl. I-III szkoły podstawowej)
 2. „Sieciaki” (kl. I-III szkoły podstawowej)
 3. „Stop uzależnieniom” (kl. IV- VII szkoły podstawowej )
 4. ,,Stop cyberprzemocy'' (Gimnazjum i kl. VII)
 5. „Program antynikotynowy” (kl. IV- VII szkoły podstawowej )
 6. „Energy- drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV- VII szkoły podstawowej)
 7. „Cyberprzestępczość: zagrożenia- konsekwencje- profilaktyka” (kl. V - VII szkoły podstawowej, gimnazjum)

c. W zakresie psychoedukacji:

 1. „Zaradny kot w akcji - złość” (szkoła podstawowa)
 2. „Trening Zastępowania Agresji ART” (szkoła podstawowa, gimnazjum).
 3. „Jak uczyć się szybko, łatwo i przyjemnie" (szkoła podstawowa)
 4. „Sobą być- dobrze żyć” ( kl. VI, VII szkoły podstawowej, gimnazjum)
 5. „Trening inteligencji emocjonalnej” ( szkoła podstawowa, gimnazjum).
 6. Zajęcia profilaktyczne z komunikacji.

d. Profilaktyka zaburzeń mowy – pokaz ćwiczeń usprawniających narządy mowy, oddechowe, słuchowe.

Warsztaty odbywające się w poradni:

 1. TZA dla grup wiekowych – klasy IV – VI, VII – VIII i III gimnazjum.
 2. Trening Koncentracji Uwagi – kl. I – III.

Propozycje tematów na spotkania z rodzicami:

 1. „Profilaktyka logopedyczna”.
 2. „Trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”
 3. „Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne”
 4. „Dojrzałość szkolna”
 5. „Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica”
 6. „Jak pomagać dziecku w nauce”
 7. „Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III - IV”.
 8. „Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie”
 9. ,,Kary i nagrody"
 10. ,,Wychowanie od A do Z"
 11. ,,Współczesne zagrożenia młodzieży"
 12. ,,Zachowania niepożądane u dzieci - jak sobie z nimi radzić"
 13. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”
 14. „Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym”
 15. „Wspieranie samodzielności dziecka”
 16. „Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich.”
 17. „Zachowania niepożądane młodzieży”
 18. „Rola rodzica w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej” (rodzice uczniów kl. III gimnazjum)

Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi:

 1. „Jak najlepiej porozumiewać się z innymi – podstawy komunikacji interpersonalnej.”
 2. „Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.
 3. ,,Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym"
 4. ,,Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo"
 5. „ Autyzm dziecięcy”- jak pracować z dzieckiem w szkole ogólnodostępnej.
 6. „Komunikacja w szkole: uczeń – nauczyciel - rodzic”

Bardzo proszę o zapoznanie się z propozycją poradni oraz zgłaszanie w formie pisemnej zapotrzebowania na proponowane formy. Można również dokonywać zmian zaproponowanych tematach, jeśli istnieje taka potrzeba.

Pozdrawiam i życzę dobrej współpracy.
Elżbieta Kasprzyszak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie