• 1

OFERTA PORADNI ROK SZKOLNY 2022/2023

DIAGNOZY ODBYWAJĄCE SIĘ W PORADNI:
• Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych,

TERAPIE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PORADNI
• Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna,
• Trening umiejętności społecznych
• Terapia ręki
• Arteterapia
• Terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów –terapia rodzin
• Trening umiejętności wychowawczych dla Rodziców

PORADNIA OFERUJE W RAMACH KONSULTACJI:
• Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
• Konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
• Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem
• Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz edukacji włączającej
• Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo

DODATKOWO:
• Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających
• Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny –udział w zespołach wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach
• Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

BADANIA PRZESIEWOWE – na terenie przedszkoli, szkół:
• Przesiewowe badania mowy
• Przesiewowe badania psychologiczno- pedagogiczne w klasach 0

 

Badania słuchu Platforma Badań Zmysłów – na terenie poradni

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY:

1. W zakresie orientacji zawodowej:
• Poznaj siebie –rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu (kl. VIII)
• Ósmoklasisto –już dziś zaplanuj swoja przyszłość

2. W zakresie profilaktyki uzależnień :
• „ Bezpieczeństwo” (kl. I-III)
• „ Sieciaki” (kl. I- III)
• „ Stop uzależnieniom” (kl. IV-VIII)
• „ Stop cyberprzemocy” (kl. IV-VIII)
• „ Program antynikotynowy „ (IV-VIII)
• „ Energy – drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV-VIII)
• „ Cyberprzestępczość: zagrożenia – konsekwencje – profilaktyka (kl. V-VIII)

3. W zakresie psychoedukacji:
• Program wzmacniania poczucia wartości” – warsztaty kl. I-IV
• Trening kontroli złości (szkoła podstawowa)- cykl zajęć
• Trening umiejętności społecznych (I-IV)- cykl zajęć
• Jak uczyć się łatwo i przyjemnie (szkoła podstawowa)
• Sobą być –dobrze żyć
• Zaburzeń zachowania
• Zachowań ryzykownych
• Zaburzeń odżywiania
• Zaburzeń adaptacyjnych
• Stres pod kontrolą
• Techniki uczenia
• Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Chcę mówić wyraźnie – ćw. usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe

4. Propozycje tematów na spotkania z rodzicami;
• Profilaktyka logopedyczna – zaburzenia mowy i ich przyczyny
• Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne
• Dojrzałość szkolna
• Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
• Jak pomagać dziecku w nauce
• Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III-IV
• Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
• Kary i nagrody
• Wychowanie od A-do Z
• Współczesne zagrożenia młodzieży
• Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić
• Praca z dzieckiem nadpobudliwym
• Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
• Wspieranie samodzielności dziecka
• Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich
• Zachowania niepożądane młodzieży
• Rola rodzica w wyborze szkoły (rodzice uczniów kl. VIII)
• Wpływ zabawy na rozwój dzieci
• Dzieci w socjal-mediach

5. Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi
• Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
• Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym
• Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera
• Komunikacja w szkole : uczeń-nauczyciel-rodzic
• Depresja dzieci i młodzieży
• Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży